Vedtekter Jernbanemuseets Venner

Stiftet 26. februar 1960.
Vedtekter sist endret på årsmøtet 3. mars 2018

§ 1 Formål
Jernbanemuseets Venner er en selvstendig forening med formål å vekke interesse for Norsk jernbanemuseum og skaffe det midler til fortsatt vekst.

§ 2 Medlemsskap
Personlig medlemsskap kan tegnes som årsmedlemsskap. Medlemsskap kan også tegnes av foreninger, bedrifter og lignende. Årskontingenten for foreninger, bedrifter, firmaer og lignende er 4 ganger årskontingenten for personlig medlemsskap.

§ 3 Disponering av midler
Foreningens midler skal i forståelse med Norsk jernbanemuseums ledelse brukes til beste for museets vekst og utvikling, primært til økning og restaurering av museets samlinger. Styret disponerer årlig inntil halvparten av beregnet kontingentinngang. Bevilgninger utover dette forelegges årsmøtet til avgjørelse.

§ 4 Styret
Foreningen ledes av et styre bestående av 8 medlemmer: leder, nestleder, kasserer, sekretær og fire styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Styret foreslår ny valgkomité for årsmøtet. Foreningens leder er Jernbanemuseets Venners representant i Norsk jernbanemuseums styre. Nestlederen er hans stedfortreder.

§ 5 Valg
Årsmøtet velger styre, en eller to revisorer, samt en valgkomité med tre medlemmer.
Leder, 2 styremedlemmer og revisor er på valg i år som slutter på like tall (0-2-4-6-8). Nestleder, 2 styremedlemmer og eventuelt 2. revisor er på valg i år som slutter på ulike tall (1-3-5-7-9). Sekretær og kasserer oppnevnes av Norsk jernbanemuseum. Valgkomité velges for hvert år.

§ 6 Årsmøte
Årsmøtet holdes innen 15. mars hvert år. Årsberetning og regnskap trykkes i Norsk jernbanemuseums årbok, sammen med innkalling til årsmøtet. Dersom årboken ikke er medlemmene i hende innen 14 dager før årsmøtet, får medlemmene årsberetning og regnskap fritt tilsendt ved henvendelse til Norsk jernbanemuseum

§ 7 Dagsorden for årsmøtet
• Godkjenning av innkalling.
• Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere.
• Behandling av årsberetning og regnskap, herunder spørsmålet om ansvarsfritakelse for styret. Revisors beretning leses opp på årsmøtet.
• Budsjett og bevilgninger.
• Fastsettelse av neste års kontingent.
• Innkomne forslag.
• Valg i henhold til vedtektenes §§ 4 og 5.

Forslag som årsmøtet skal behandle, må være styret i hende senest 5. januar før årsmøtet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte
Dersom styret finner det nødvendig eller minst 50 av foreningens medlemmer fremsetter skriftlig krav om det overfor styret, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte.
Innkalling skal skje skriftlig og med minst 14 dagers varsel. Et ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som er angitt i innkallingen.

§ 9 Vedtektsendringer
Endringer av vedtektene kan bare foretas i ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Det kreves minst 2/3 flertall.

§ 10 Oppløsning
Beslutning om oppløsning av foreningen kan bare treffes i ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og må vedtas med minst 2/3 flertall. Blir foreningen oppløst skal dens aktiva tilfalle Norsk jernbanemuseum.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar