Fra midten av 1980-tallet utbetalte NSB tilskudd til museumsbaner og andre som gjorde et arbeid for å ta vare på jernbanens kulturminner. Tilskuddsforvaltningen ble overtatt av Jernbaneverket i 1996 og i 2017 ble dette fordelt mellom Norsk jernbanemuseum og Bane NOR. Ingen av tilskuddsordningene var forankret i Statsbudsjettet.

Fra 2021 er Norsk jernbanemuseum tildelt oppgaven med å administrere den nye tilskuddsordningen, som er forankret i Statsbudsjettet. Tilskuddsregelverket er utarbeidet i henhold til Direktoratet for økonomistyring sin veileder for utforming av tilskuddsordninger, samt krav i relevante lovverk. Tilskuddsregelverket er forskriftsfestet og godkjent av Samferdselsdepartementet.

Lenke til Forskrift om tilskudd til kulturminner i jernbanesektoren

Generell støtte

Søknadsfrist: 24. mai 2021

Beløpsramme: 3 millioner kroner

Vi anbefaler privatpersoner og andre søkere uten organisasjonsnummer om å kontakte oss før søknaden sendes inn.

I 2021 vil arbeid knyttet til drift eller omsøkt prosjekt kunne regnes inn som del av mottakers finansiering tilsvarende 400 kr per time. Arbeid utført av mennesker som får sin arbeidsinnsats godtgjort fra NAV eller lignende tiltak kan ikke medregnes.

Lenke til søknadsskjema finnes i høyre kolonne.

VIKTIG! Epost med søknad som sendes til Norsk jernbanemuseum skal merkes i emnefeltet med: Saksnr. 212100346 og prosjektets navn.
For museumsbaner

Museumsbaner som oppfyller vilkårene gitt i §4 i forskriften kan søke om Grunnstøtte og Vedlikeholds- og driftsstøtte.

Søknadsfrist: Løpende i 2021

Beløpsramme grunnstøtte:
Museumsbanene som er omfattet av denne ordningen mottar et grunnbeløp tilsvarende 900.000 kr. Grunnbeløpet skal gi museumsbanene sikker tilgang til kompetent arbeidskraft for drift av infrastruktur og materiell iht. Museumsbaneforskriften. Det foreligger ikke krav om at grunnbeløpet skal møtes med tilsvarende beløp fra andre finansieringskilder.

Beløpsramme Vedlikeholds- og driftsstøtte:
Museumsbanene som er omfattet av ordningen er informert skriftlig om beløpsramme for 2021. Disse bes likevel om å oppgi omsøkt beløp i søknaden. Vedlikeholds- og driftsstøtten fordeles etter søknad, basert på en fordelingsnøkkel som etter innspill fra museumsbanene omfatter banelengde og kjørte personkilometer foregående år.

I 2021 vil arbeid knyttet til drift eller omsøkt prosjekt kunne regnes inn som del av mottakers finansiering tilsvarende 400 kr per time. Arbeid utført av mennesker som får sin arbeidsinnsats godtgjort fra NAV eller lignende tiltak kan ikke medregnes. Siden utbetaling kommer sent i 2021 vil vedlikeholds- og driftsstøtte også kunne benyttes til tiltak påbegynt tidligere inneværende år.

Frister, klagemulighet og dokumentasjonskrav fremkommer av tildelingsbrev.

Lenke til søknadsskjema finnes i høyre kolonne.

VIKTIG! Epost med søknad som sendes til Norsk jernbanemuseum skal merkes i emnefeltet med: Saksnr. 202100347 og navn på søknadsinstitusjon.