Norsk jernbanemuseums tegningssamling

Norsk jernbanemuseum har en omfattende samling av tekniske tegninger helt tilbake til 1850-tallet. De største samlingene er:

  • Tegninger fra NSBs maskinavdeling. Samlingen omfatter hovedtegninger med nummer fra 1 til 5000 (1940) i tillegg til tegninger for damplok og mye annet. I tillegg finnes en stor samling kopier av hovedtegninger, også nyere enn 1940.
  • Tegninger fra Hovedbanen.
  • Tegninger fra NSB Hamar distrikt
  • Tegninger fra NSB Trondheim distrikt
  • Tegninger fra Nylands Værksted (damplok)
  • Tegninger fra Hamar Jernstøperi (damplok m.m.)
  • Tegninger fra Thune’s mekaniske verksted (damplok, elektriske lok m.m.)
  • Tegninger fra Skabo Jernbanevognfabrik
  • Tegninger fra Strømmens Værksted
  • Tegninger fra Levahn mek. Værksted (anleggs- og industrilok m.m.)

Museet er i gang med å scanne tegninger og pr 2015 er mellom 2000 og 3000 tegninger scannet. Det har av ressursmessige årsaker ikke vært mulig å få dette registrert i Primus/Digitalt museum. Bare et fåtall av tegningene er derfor registrert og tilgjengelig på www.digitaltmuseum.no

Samlingen er volumiøs og museet har ikke full oversikt over alt som finnes. Mer og mer blir imidlertid systematisert, både for å sikre bedre lagringsforhold og for å bedre oversikten. Henvendelser om tegninger kan i mange tilfeller besvares i løpet av kort tid.

For nærmere informasjon om bestilling og leveringsmåte: tlf: 40 44 88 80 eller e-post: foto@norsk-jernbanemuseum.no

Mer om de enkelte tegningssamlingene:

NSB Maskinavdelingen

Her er det flere tegningsserier. En stor serie er hovedtegninger til vogner. Tegningsnumrene fra 1 til 5000 (1940) ble i sin tid gitt til
NJK//NJM og har vært lagret på Lillehammer. Disse tegningene er under scanning og overføres deretter til NJMs tegningssamling for lagring. Mye er allerede tilgjengelig for modellbyggere og andre. NSBs hovedtegningsnummer står i NSBs illustrerte fortegnelser over personvogner og godsvogner. For mange vogntyper finnes dessuten tegningsfortegnelser som viser hvilke detaljtegninger som i tillegg til hovedtegningen er brukt ved byggingen av vognene.
Tegningsfortegnelser for vogner frem til 1940-tallet (originaler) er scannet.

Lokomotivtegningene er ordnet på loktyper. I museets samling finnes tegninger av de fleste typene, men enkelte typer mangler. En del er
scannet og tilgjengelig på forespørsel. Også for lokomotiver finnes tegningsfortegnelser (kopier), men disse er ikke scannet. Maskinavdelingens tegningssamling omfatter også NSBs verksteder.

NSB Baneavdelingen

Et stort antall tegninger fra jernbaneanleggene finnes i museets samling, bl.a. mange tegninger av bruer. Tegninger av bygninger er, med få unntak, ikke på NJM. De er enten avlevert fra NSB Arkitektkontoret til Riksarkivet (se katalog på arkivportalen.no) eller de befinner seg hos Rom eiendom (bygninger som fortsatt er i bruk).

Hovedbanens tegningssamling

Samlingen omfatter i hovedsak tegninger som gjelder lokomotiver, vogner og verksteder. En del, hovedsakelig rullende materiell, er scannet. Tegningskatalog finnes, men er ikke scannet.

NSB Trondheim distrikt/Verkstedet Marienborg

Samlingen omfatter i hovedsak tegninger som gjelder lokomotiver, motorvogner, vogner og verksteder. En liten del av dette er scannet. Tegningskatalog finnes, men er ikke scannet.

NSB Hamar distrikt

Samlingen omfatter i hovedsak tegninger som gjelder lokomotiver, vogner og verksteder. Bare en liten del av dette er scannet. Tegningskatalog finnes ikke.

Nylands Værksted, Thunes mek. Værksted og Hamar Jernstøberi  & mek. Værksted

Verkstedets egne tegninger fra produksjonen av lok til NSB finnes. Ofte er dette de samme tegningene som vi finner i NSBs egen samling av
lokomotivtegninger. Det finnes i tillegg tegninger av produkter levert til andre kunder.

Skabo Jernbanevognfabrik

Samlingen omfatter Skabos egne tegninger. Vogner til NSB ble i hovedsak bygget etter NSBs egne tegninger og inngår derfor ikke her. Derimot finnes tegninger av lokomotiver, motorvogner, personvogner og godsvogner levert til andre kunder. Det er også tegninger av andre produkter produsert ved bedriften. Mye er scannet. Tegningskatalog finnes, men er ikke scannet.

Strømmens Værksted

En stor samling omfatter i hovedsak motorvogner produsert fra 1930-tallet. Svært lite er scannet.

Levahn industrier

Samlingen omfatter de fleste loktyper produsert for en rekke kunder fra 1950-tallet og fremover. Scanning er ikke påbegynt.

Ajourført 06.01.2016/NJM/TB