Bildet viser et tog med damplokomotiv og vogner ved Garnes stasjon.

Stor økning i tilskuddsordningen til kulturminner

Sammendrag

I forslaget til statsbudsjett for neste år ligger det inne ei økning på 12,8 millioner kroner i tilskuddsordningen til kulturminner i jernbanesektoren slik at totalen blir 39, 4 millioner kroner.

Det foreslås også å bevilge 20 millioner kroner til planlegging av tiltak for å sette i stand deler av Tinnosbanen som er oppført på UNESCOs verdensarvliste.

– Dette er meget gledelig for oss som forvalter kulturminner i jernbanesektoren. Dette betyr at vi får utført mange helt nødvendige oppgaver for å ta vare på og formidle disse viktige minnene, legger fungerende direktør på Norsk jernbanemuseum Ole Gunnar Bakken til.

Søknadsskjema vil bli tilgjengeliggjort på Miljødirektoratets søknadssenter når statsbudsjettet er vedtatt.

 

Fra proposisjonsteksten:

«Det foreslås bevilget 39,4 mill. kr. Dette er en økning på 14,4 mill. kr fra saldert budsjett 2023. Regjeringen foreslår å styrke tilskuddsordningen slik at det kan tas bedre vare på historisk togmateriell. Forslaget følger opp Jernbanedirektoratets Plan for historisk togmateriell, delrapport 2.

Tilskuddet forvaltes av Norsk jernbanemuseum. Det skal sikre ivaretakelse og formidling av jernbanehistorien, primært gjennom støtte til drift av museumsbaner og sekundært gjennom støtte til jernbanehistoriske prosjekter. Tilskuddsordningen er i dag todelt. Det utbetales driftstilskudd til museumsbaner basert på en kalkyle utviklet i samarbeid med sektoren og prosjekttilskudd basert på faglige vurderinger gjort av et fagråd bestående av representanter for jernbanesektoren, museumssektoren og frivilligheten. Tilskuddsordningen er forholdsvis ny, og det ble gjennomført en evaluering av denne i 2023.

Jernbanehistorien er en viktig del av norsk industrihistorie. Rapporten fra Jernbanedirektoratet viser økt finansieringsbehov spesielt til historisk rullende materiell. Vern gjennom bruk er et grunnleggende prinsipp i den norske kulturminneforvaltningen. Økningen av tilskuddet til historisk togmateriell skal motsvares med tilsvarende beløp i egeninnsats eller egenkapital fra de som mottar tilskudd. Styrking av dette tilskuddet vil bidra til mer forutsigbare økonomiske rammebetingelser for de frivillige, som igjen vil legge til rette for bedre bevaring av jernbanens kulturminner.

Jernbanestrekninger driftet av etablerte museer kalles museumsbaner. Disse banene tar vare på og formidler materiell og immateriell kulturarv knyttet til alle sider av jernbanedriften i Norge. I tillegg er det en rekke organisasjoner, miljøer og enkeltpersoner som gjør en innsats for å ivareta og løfte frem jernbanevirksomhetens historie i Norge.

Museumsbanene måles på kjørte personkilometer samt utløste timer frivillighet og/eller egeninntjening. Ved prosjektsøknader fra frivilligheten er kriteriene høy kulturhistorisk verdi, innsats og kvalitet på gjennomførte prosjekter.

Norsk jernbanemuseum har tett kontakt med og følger opp de miljøene som mottar tilskudd. I rapporter for tildelinger over en grenseverdi skal regnskap godkjennes revisor.»

Bildet viser et tog med damplokomotiv og vogner ved Garnes stasjon.

Fra Garnes stasjon på gamle Vossebanen.