Jernbanedirektoratet ved Norsk jernbanemuseum kan hvert år dele ut et beløp til støtte for museumsrelaterte prosjekter innenfor jernbanesektoren i Norge. Formålet er å støtte museale og antikvariske tiltak innenfor jernbanesektoren og inspirere til frivillig innsats for bevaring av materielle og immaterielle kulturminner i jernbanen. Støtte til vanlig museumsdrift eller vedlikehold gis ikke.

Søkere kan være en organisasjon viet til jernbanebevaring, et jernbanemuseum eller en museumsbane.

Søknader som ikke oppfyller kravene beskrevet i statuttene vil ikke bli vurdert.
Bruk vårt søknadsskjema  som er utformet for søknaden.

Endringer i Norsk jernbanemuseums ordning «Prosjekttilskudd for jernbanehistoriske formål»

I forslag til Statsbudsjettet (Prop 1 S, post 76) er Norsk jernbanemuseums ordning med «Prosjekttilskudd for jernbanehistoriske formål» slått sammen med et lignende tilskudd som hittil har vært forvaltet av Bane NOR.

Ordningen vil primært sikre videre drift av dagens museumsbaner, men deler av midlene vil også kunne søkes på av andre, tilsvarende dagens tilskuddsordning.

Det vil ta noe tid å organisere denne sammenslåingen og vi utsetter derfor søknadsfristen for prosjekttilskudd for 2021.

Ny søknadsfrist publiseres her straks de nødvendige tiltakene er gjennomført.