Tilskudd til museumsbaner og prosjekter tilknyttet jernbanens kulturminner

Fra midten av 1980-tallet utbetalte NSB tilskudd til museumsbaner og andre som gjorde et arbeid for å ta vare på jernbanens kulturminner. Tilskuddsforvaltningen ble overtatt av Jernbaneverket i 1996 og i 2017 ble dette fordelt mellom Norsk jernbanemuseum og Bane NOR. Ingen av tilskuddsordningene var forankret i Statsbudsjettet.

Fra 2021 er Norsk jernbanemuseum tildelt oppgaven med å administrere den nye tilskuddsordningen, som er forankret i Statsbudsjettet. Tilskuddsregelverket er utarbeidet i henhold til Direktoratet for økonomistyring sin veileder for utforming av tilskuddsordninger, samt krav i relevante lovverk. Tilskuddsregelverket er forskriftsfestet og godkjent av Samferdselsdepartementet.

Lenke til Forskrift om tilskudd til kulturminner i jernbanesektoren

Lenke til søknadsarkiv for tilskuddsordningen

Generell støtte

Søknadsfrist: 15. januar 2024.

Beløpsramme: 8.95 millioner kroner.

Se denne nyhetsartikkelen:
Snaue ni millioner kroner i potten for prosjektmidler

For prosjekter knyttet til historisk jernbanemateriell vil Plan for historisk togmateriell – del II og Landsverneplan for rullende materiell i jernbanen ligge til grunn for prioriteringer.

Arbeid knyttet til drift eller omsøkt prosjekt kan regnes inn som del av mottakers finansiering tilsvarende kr 400,- per time. Arbeid utført av mennesker som får sin arbeidsinnsats godtgjort fra NAV eller lignende tiltak kan ikke medregnes.

Lenke til skjema

Foto: Vasco T. Duarte

For museumsbaner

Museumsbaner som oppfyller vilkårene gitt i §4 i forskriften kan søke om grunnstøtte og vedlikeholds- og driftsstøtte.

Søknadsfrist: Løpende innen utløp av 2023.

Beløpsramme grunnstøtte: kr 1.000.000,-.

Museumsbanene som er omfattet av denne ordningen mottar et grunnbeløp tilsvarende kr 1.000.000,-. Grunnbeløpet skal gi museumsbanene sikker tilgang til kompetent arbeidskraft for drift av infrastruktur og materiell iht. museumsbaneforskriften. Det foreligger ikke krav om at grunnbeløpet skal møtes med tilsvarende beløp fra andre finansieringskilder.

Landsdekkende frivillige organisasjoner som driver museumsbaner kan i tillegg til generell støtte etter § 3 søke om grunnstøtte, samt kompensasjon av leieutgifter for parkering av historisk togmateriell.

Beløpsramme Vedlikeholds- og driftsstøtte

Museumsbanene som er omfattet av ordningen er informert om beløpsramme for 2023. Disse bes likevel om å oppgi omsøkt beløp i søknaden. Vedlikeholds- og driftsstøtten fordeles etter søknad, basert på en fordelingsnøkkel som etter innspill fra museumsbanene omfatter banelengde og kjørte personkilometer foregående år.

I 2023 vil arbeid knyttet til drift eller omsøkt prosjekt regnes inn som del av mottakers finansiering tilsvarende kr 400,- per time. Arbeid utført av mennesker som får sin arbeidsinnsats godtgjort fra NAV eller lignende tiltak kan ikke medregnes.

Frister, klagemulighet og dokumentasjonskrav fremkommer av tildelingsbrev.

Lenke til skjema

Foto: Vasco T. Duarte