I 2022 utbetaler Norsk jernbanemuseum 23,6 millioner kroner til museumsbaner og andre aktører som arbeider med jernbanehistorie og jernbanens kulturminner.

Fokus for årets tildelinger er særlig god forvaltning av det historiske jernbanemateriellet og infrastrukturen, men enkelte formidlingstiltak har også fått støtte.

Den største delen av tilskuddet (kr 20,6 mill.) fordeles mellom museumsbanene. Disse har høy frekvens på kjøringen, utgifter til vedlikehold av både jernbanemateriell og infrastruktur, og de fleste banene har også fast ansatte. Driften av museumsbanene krever forutsigbarhet og gjennom denne støtteordningen har de fått en fast fordelingsnøkkel som de kan forholde seg til.

Tre millioner kroner har blitt fordelt til jernbanehistoriske prosjekter etter søknad. Mottakerne spenner fra privatpersoner som trenger reisestipend for å gjøre research for å skrive artikler, til vedlikeholdsarbeid på historisk togmateriell som skal kjøre på det nasjonale jernbanenettet.

Tilskuddsordningen er forankret i «Forskrift om tilskudd til kulturminner i jernbanesektoren» som ble vedtatt av Samferdselsdepartementet i 2021 og fordeles over statsbudsjettet på post 76.

I år kom det søknader om totalt kr 9.925.686,- til ordningen med prosjekttilskudd. Det er mer enn tre ganger beløpet vi hadde til rådighet. Dette viser at det er stort behov for en slik tilskuddsordning, men også at det er stor interesse for ivaretagelse av jernbanehistorien. «Det er spesielt gledelig å se den høye aktiviteten innen arbeidet med jernbanens kulturminner fra frivillige enkeltpersoner og miljøer nå i Frivillighetens år 2022» sier Eirik Kristoffersen, direktør ved Norsk jernbanemuseum.

Museene i Akershus avdeling Urskog-Hølandsbanen «Tertitten» er blant museumsbanene som har mottatt støtte i 2022.

Foto: Carl-Frederic Salicath.