Filmfestivalen «Movies on War» på Norsk Jernbanemuseum

Onsdag 11. november kl. 19.00 inviterer festivalen "Movies on War" i Elverum til fes­ti­val­forspill på Norsk Jernbanemuseum. 

Hit kom­mer Erling Bor­gen og pre­sen­terer sin nye film «Hakeko­rsets prof­itører». I fil­men gransker han hvor­dan norske myn­digheter og pri­vate bedrifter utnyt­tet de om lag 130 000 slavear­bei­dere som kom til Norge under 2.verdenskrig. De arbei­det for NSB, Veg­vesenet, Hydro, Norsk alu­mini­um­sin­dus­tri og en rekke andre bedrifter gjen­nom organ­isas­jo­nen Todt. 17 000 av slavear­bei­derne døde i Norge, men ingen norske bedrifter eller insti­tusjoner ble stilt til ans­var for slavear­bei­det under rettsoppgjøret. Til tross for at Norge, sett i forhold til folke­tal­let, var det tyskokku­perte lan­det som mot­tok den største kontin­gen­ten tvangsrekrut­tert arbei­d­skraft, er skjeb­nen til de uten­landske krigs­fan­gene og tvangsar­bei­derne her i lan­det lite utfors­ket. Sam­men med depor­tasjo­nen av norske jøder, er det bruken av tvangsar­beid som var vårt lands vik­tig­ste og tetteste forbindelse til nazistenes utry­d­delsespoli­tikk. Sist­nevnte har fått lite opp­merk­somhet, og det er denne rys­tende his­to­rien Erling Bor­gen tar tak i gjen­nom denne filmen.

For NSB sin del kom ikke angrepet på Norge 9. april 1940 som en over­raskelse. Det nasjonale jern­bane­sel­skapet hadde trykket opp evakuer­ings­bil­let­ter allerede i jan­uar samme år. Okku­pan­tene besatte raskt alle de store jern­banes­tasjonene og for­langte til­gang til jern­ba­nen for trans­port av de tyske trop­pene. Et samar­bei­d­skon­tor med tyske og norske jern­baneledere ble raskt etablert. For jern­baneansatte beg­y­nte en farlig og vanske­lig krigstid der arbei­ds­giv­erens krav kunne stå i sterk kon­trast til den per­son­lige over­be­vis­nin­gen. Dette skil­dres i utstill­in­gen «Mørke spor – Jern­ba­nen og 2. ver­den­skrig» på Norsk Jernbanemuseum.

Etter fil­men blir det sam­tale med film­skaperen Erling Bor­gen, historikeren Bjørn West­lie, som har skrevet om NSBs bruk av slavear­bei­dere på Nord­lands­ba­nen i boka «Fan­gene som forsvant», og Bjørg Eva Aasen fra museet, som er ans­varlig for utstill­in­gen ««Mørke spor – Jern­ba­nen og 2. ver­den­skrig».

Det blir anled­ning til å se utstill­in­gen etter samtalen.

Arranementet finner sted i Norsk Jernabanemuseums gamle administrasjonsbygning – hvor også "Mørke spor" står. 

Billetter kjøpes på Billettluka. Pris kr 100,-. 

 

 

FOTO: Dagbladet

 

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar