1896 – 1912

Søndag 13. oktober 1895 var 30 stasjonsmestere fra hele landet samlet til generalforsamling på Hamar. De diskuterte saker som berusede personer på toget, tjenestefri og valg, men den viktigste saken etter vår mening, er at det enstemmig ble votert over å opprette et jernbanemuseum i Norge. Generalforsamlingen ble for øvrig avsluttet med fest på «Haandverkerforeningens festivitetslokale» (Håndverker’n for lokalkjente).

Knapt ett år seinere, 5. oktober 1896, konstituerte man en komité som skulle stable på beina et jernbanemuseum. Lokaliseringen var ønsket i Kristiania, men man fant ikke egnede lokaler der. Slik seilet Hamar og Hamar stasjon opp som alternativ.

Hamar hadde fått ny stasjonsbygningen i 1897, og museets første, beskjedne lokaler fikk plass i 2. etasje over foajeen i dagens stasjonsbygning. Samme år åpnet man dørene til samlingen, men det var ikke åpent for alle og enhver. De første årene var museet kun åpent for «enhver Jernbanemand med Husstand ved henvendelse til Stationsmesteren». Fra 1903 ble samlingen tilgjengelig for reisende, og allmenheten hadde tilgang to timer hver søndag.

Dette var før man begynte innsamling av bygninger og rullende materiell. Samlingen besto disse første årene av plansjer og tegninger av broer, stasjoner, teknisk materiell og «klenodier og kuriosa». Etter et opprop til ledelsen i Hovedbanen og Statsbanene om å finne frem til gjenstander og materiale man burde ta vare på for ettertiden, fikk man modeller av rullende materiell, en trillebår (!) og telegrafiutstyr. Man jobbet også for å etablere et portrettgalleri av «mere fremtrædende jernbanemænd».

Ikke før var museet åpent for publikum, før man innså at lokalitetene var for små. I tillegg til dette var jernbaneaktiviteten ved Hamar stasjon økende, og i 1912 måtte man ut av lokalene fordi Statsbanene trengte lokalene. Museet ble da pakket ned og lagret litt her og litt der, blant annet på Elverum stasjon, før man i 1930 igjen åpnet dørene.

Men mer om dette i neste uke.

Kilder:
Morgenbladet 16. oktober 1895.
Andreas Dreyers artikkel i årboken for Norsk jernbanemuseum 1996.
Artikkel i «Vårt Yrke» nr 3, 1950.
Norsk jernbanemuseums fotobase på Digitalt Museum.

Dette står i avisutklippene:

Morgenbladets morgennummer 16. oktober 1995:
Enstemmig besluttedes Oprettelse af et Jernbanemuseum.

Opprop i Trondhjems Adresseavis 11. august 1903:
Norsk jernbanemuseum, som blev grundet for 5 aar siden, har hidtil ikke havt sonderlig at fremvise.
Bestyrelsen for dette har nu udsendt et opraab til funktionærer ved alle landets baner om at tilsende museet gamle gjenstande av alle slags for dette øiemed, saaledes allehånde redskaber, portrætter, tegninger, o.l.
Ved at opstille tingene i kronologisk orden vil man herved kunne belyse vort jernbanevæsens udvikling, helt fra dets første tage og indtil nu.
Indsamlingen viser seg at omfattes med interesse ved jernbanefolkene utover, og der er allerede kommet ind mange gode ting.
Jernbanemuseet har faaet plads i en flot leilighed i Hamar stationsbygning 3die etage.